Splošni pogoji: nagradna igra “novoletna letna vstopnica za Minicity”

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri “Novoletna letna vstopnica za Minicity”

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre “Novoletna letna vstopnica za Minicity” (v nadaljevanju “Nagradna igra“) je spletna stran www.kamzmulcem.si (v nadaljevanu “Organizator“). Podeljevalec nagrade je MALO MESTO d.o.o., so.p., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju “Podeljevalec nagrade“).

Facebook Inc. ne sodeluje v nagradni igri in za njeno izvedbo v nobenem primeru ne odgovarja. / Acknowledgement that the promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook.

2. Potek Nagradne igre

Nagradna igra poteka dva dni, od 12. 12. 2017 19:00 do vključno 15. 12. 2017 do 23:59 ure na Facebooku Kamzmulcem in Instragram strani Kam_z_mulcem . Uporabniki, ki bodo v Nagradni igri sodelovali po koncu Nagradne igre, ne bodo vključeni v žreb. Žrebanje nagrade bo izvedeno najkasneje 16. 12. 2017. Po potrebi lahko organizator igre podaljša nagradno igro in prestavi žrebanje za največ 14 dni ter o tem obvesti vse na svoji spletni strani ali prek svoej Facebook strani. 

V Nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki je starejši od 18 let. Sodelovanje pri Nagradni igri je enkratno, večkratne prijave v času nagradne igre se ne bodo upoštevale. Prijavitelj s sodelovanjem v nagradni igri jamči, da so vsi posredovani podatki pravilni in resnični ter da sodeluje v svojem imenu. V nagradni igri sodelujejo vsi, ki so do zgoraj navedenega datuma in ure pravilno in čitljivo izpolnili prijavo na Nagradno igro. To pomeni, da so izpolnili vse pogoje, ki so navedeni kot pogoj za sodelovanje: so označili 1 osebo v komentarju in delili objavo na svojem Facebook ali Instagram računu.

Po koncu nagradne igre bo Organizator izžrebal dva nagrajenca: 

Nagradni sklad: 2 x 2 letna vstopnica za Minicity,  ki ga izžrebanec lahko unovči v Minicityu v Ljubljani v letu 2018

Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti, ki ga bo posredoval po neposredni pošti prek Facebooka ali Instagrama. Z nagrajencem se bomo individualno dogovorili glede prevzema nagrade. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval (posredoval vseh zahtevanih podatkov v pisni obliki ali prek e-pošte) v roku 2 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. Izvedel se bo ponoven žreb nagrajenca, za katerega bodo veljali enaki pogoji o prevzemu nagrade.

Nagrada je prenosljiva. Nagrada nima denarne vrednosti in je ni mogoče prodati ali zamenjati. Vrednost nagrade nad 42 EUR se všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Akontacijo dohodnine bo za nagrajence, katerim se po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/06 s spremembami) vrednost nagrade všteva v davčno osnovo, skladno z veljavno slovensko davčno zakonodajo obračunal in plačal Podeljevalec nagrade – MALO MESTO d.o.o., so.p., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana. Morebitne druge davčne obveznosti ali stroški oziroma druge obveznosti, povezane s prejemom nagrade, bremenijo nagrajence.

3. Sodelovanje v Nagradni igri

Vsak prijavitelj na Nagradno igro lahko prejme nagrado, ki jo podeljuje MALO MESTO d.o.o.. Zaposleni in študenti zaposleni pri podjetju MALO MESTO d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani ali druge osebe, ki so neposredno povezane z izvedbo Nagradne igre, ne smejo sodelovati v Nagradni igri oziroma niso upravičene do nagrad. Za ožje družinske člane se za namene tega nagradnega natečaja štejejo: zakonec, zunajzakonski partner, otroci, starši, bratje in sestre.

4. Izključitev odgovornosti

Organizator, tehnični izvajalec in Podeljevalec nagrade ne prevzemajo nobene odgovornosti za:

 • nedelovanje spletne strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje omrežja Facebook.com, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • napake na spletni strani, ki so posledica izpada omrežja s strani pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki lahko začasno vplivajo na uporabo spletnih strani povezanih z nagradno igro,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih lahko udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimajo vpliva,
 • kakršne koli posledice koriščenja nagrad.

5. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Organizator nagradne igre in podeljevalec nagrade se zavezuje, da osebnih podatkov sodelujočih, zbranih v tej Nagradni igri, ne bo posredoval tretjim osebam in jih bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 s spremembami; ZVOP-1). Udeleženec Nagradne igre s svojim sodelovanjem podaja privolitev, da Organizator in Podeljevalec nagrade kot upravljavca zbirke osebnih podatkov, vodita, vzdržujeta, nadzorujeta ter hranita zbirko osebnih podatkov udeležencev Nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004 in nadaljnji). Zbirka osebnih podatkov udeležencev Nagradne igre obsega naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov elektronske pošte,

Sodelujoči izrecno soglašajo, da lahko Organizator nagradne igre in Podeljevalec nagrade kot upravljavec osebnih podatkov, podatke, ki jih je od njih pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje, hrani izključno za naslednje namene:

 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih,
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev,
 • objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre in na Facebooku in Instagramu,
 • objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim,
 • pošiljanje e-novic Kamzmulcem in po e-pošti. Od prejemanja elektronske pošte se sodelujoči lahko kadarkoli odjavi na povezavi, ki je objavljena v vsakem elektronskem sporočilu.

Na podlagi ZVOP-1 Podeljevalec nagrade udeleženim v nagradni igri zagotavlja pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

6. Pravila in pritožbe

Ta pravila pričnejo veljati s pričetkom nagradne igre, 12.12.2017. Kontakt v primeru vprašanj, nejasnosti ali reklamacij v zvezi z nagradno igro je info@kamzmulcem.si. Organizator in Podeljevalec nagrade si pridržujeta pravico do spremembe teh pravil. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. O vseh drugih spremembah in novostih nagradne igre bo Organizator udeležence Nagradne igre obveščal z objavami na svoji spletni ali Facebook strani. Odločitev organizatorja Nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravili igre je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in vloge, ki niso v skladu s pravili Nagradne igre, ne bodo upoštevani.

V Ljubljani, 12. 12. 2017